Telefon   012 2841095

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Dostawa nawozów dla potrzeb Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach

Kłaj: Dostawa nawozów dla potrzeb Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach
Numer ogłoszenia: 26022 – 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny , Grodkowice 1, 32-015 Kłaj, woj. małopolskie, tel. 12 2841095, faks 12 2841095.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdgrodkowice

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Zakład Doświadczalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nawozów dla potrzeb Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nawozów dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Doświadczalny Grodkowice, Grodkowice 1 32-015 Kłaj dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.41.00.00-1, 24.44.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdgrodkowice
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze strony internetowej: SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego na wniosek przesłany na piśmie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB- Zakład Doświadczalny Grodkowice, Grodkowice 1 32-01 Kłaj.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: NAWOZY AZOTOWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nawozy azotowe: Sulfan 24%N + S – 24 tony /opakow. big-bag/ Monolit 46%N – 24 tony /opakow. big-bag/.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.41.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: NAWOZY AZOTOWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Saletra 32%N – 48 ton /opakow. big-bag/ Saletra z siarką 27%N + S – 24 tony/opakow. big-bag/.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.41.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nawozy wieloskładnikowe: Yara 7-16-32 +Zn – 24 tony /opakow. big-bag/.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.44.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

PLIK DO POBRANIA:

SIWZ 1 2015 – NAWOZY